Previous Next

COVID – 19 pandemijos iššūkiai ir galimybės

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2020 m. spalio 28 d., metu aptarė COVID-19 pandemijos iššūkius žmogaus teisių srityje, iššūkius ir galimybes sveikatos priežiūroje. Posėdžio metu buvo pažymėta, kad pandemija atnešė daug ekonominių, socialinių, psichologinių, žmogaus teisių užtikrinimo problemų, nes siekiant apriboti ligos plitimą daugelis šalių ėmėsi plačių visuomeninio ir asmeninio piliečių gyvenimo apribojimų. Dėl taikomų priemonių ėmė reikštis ekonominės krizės ženklai, pandemija tapo dideliu iššūkiu sveikatos priežiūros sistemoms.

Konferencija „Bendruomenių sveikatos tarybų veiklos kryptys ir uždaviniai“

Nacionalinė sveikatos taryba 2020 metų rugsėjo 30 d. organizavo nuotolinę konferenciją ,,Bendruomenių sveikatos tarybų veiklos kryptys ir uždaviniai“. Konferencijoje dalyvavo Nacionalinės sveikatos tarybos nariai, Pasaulio sveikatos organizacijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, savivaldybių merai, merų pavaduotojai, savivaldybių gydytojai, savivaldybių bendruomenės sveikatos tarybų ir administracijų atstovai.

Konferencijos metu Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė perskaitė pranešimą ,,Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono sveikatos darbotvarkė – jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos“. Pranešėja pagrindinį dėmesį skyrė 2020 m. rugsėjo 14 d. Europos regiono valstybių narių konsensuso būdu priimtam naujam dokumentui, t.y. Europos veiksmų programai 2020 – 2025 m. ,,Jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos Europoje“. Buvo pristatyti pagrindiniai programos prioritetai. Atkreiptas dėmesys, jog programa susijusi su darnaus vystymosi tikslais, nes sveikata ir gerovė yra ir rezultatas, ir lemiantis, įgalinantis veiksnys visiems 17 darnaus vystymosi tikslų. Pažymėta, kad rengiant programą buvo intensyviai konsultuojamasi su įvairiais suinteresuotais dalyviais, valstybėmis narėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslininkais, bendruomenių atstovais, PSO biurais šalyse, Europos Komisija ir kt.   

Plungės rajono savivaldybės gydytoja Oresta Gerulskienė, pristatydama pranešimą ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Plungės rajono savivaldybėje“, pasidalijo gerąja patirtimi rajono savivaldybėje skatinant sveiką gyvenseną. Pranešėja akcentavo nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių vaidmenį, iniciatyvas, sprendžiant aktualius visuomenės sveikatos priežiūros klausimus.

Po pranešimų vykusios panelinės diskusijos ,,Savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų vaidmuo formuojant sveikatos stiprinimo regionus“ metu, moderuojant Tarybos nariui prof. A. Razbadauskui, dalyvaujant Tarybos narei N. Tarvydienei, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos pirminės sveikatos priežiūros centro atstovui prof. A. Jurgučiui, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėjai    A. Astrauskienei, Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto pirmininkui, Jurbarko rajono savivaldybės merui S. Mockevičiui,  Plungės rajono savivaldybės merui  A. Klišoniui, Plungės rajono savivaldybės gydytojai O. Gerulskienei, Sveikatą stiprinančio Kauno regiono darbo grupės pirmininkei, Kauno rajono savivaldybės gydytojai M. Labašauskaitei, akcentuota pačių bendruomenių iniciatyvumo, įsitraukimo svarba kuriant sveikus miestus, regionus. Diskusijos dalyviai pažymėjo, jog savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybos turėtų būti ta platforma, kurioje būtų sudarytos sąlygos bendruomenėms, institucijoms ir organizacijoms, nevyriausybiniam sektoriui pasisakyti ir išsakyti savo nuomones, poreikius. Taip pat labai svarbus vaidmuo bendruomenių sveikatos taryboms tenka vienijant interesus, požiūrius, skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant politinio supratimo ir palaikymo, dalijantis gerąja patirtimi.  

Pranešimas „Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono sveikatos darbotvarkė – jungtiniai veiksmai siekiant geresnės sveikatos“

Slaugos paslaugų plėtra Lietuvoje

Nacionalinė sveikatos taryba, skirdama didelį dėmesį sveikatos politikos formavimui ir įgyvendinimui atliko apklausą, kuria buvo siekiama sužinoti nuomonę apie slaugos paslaugų teikimo problemas ir perspektyvas Lietuvoje. Apklausos pristatymą rasite ČIA.

Koronaviruso karštoji linija 1808

Dėl žalingų įpročių prevencinių programų įgyvendinimo efektyvumo

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2020 m. sausio 29 d., metu diskutavo apie žalingų įpročių prevencinių programų įgyvendinimą bei jų veiklos efektyvumą. Tarybos nariai, didelį dėmesį skirdami tarpinstituciniam bendradarbiavimui, išklausę Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų pranešimus bei diskusijas apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimą, institucijų įgyvendinamas prevencines programas ir priemones vaikams ir jaunimui.

Dėl sveiko senėjimo aktualijų ir problemų sprendimo Lietuvoje

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2019 m. lapkričio 27 d. metu, dalyvaujant Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovams, savivaldybių gydytojams, visuomenės sveikatos biurų, kitų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, svarstė sveiko senėjimo aktualijas. Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos prognozėmis, ir toliau numatomas spartus Lietuvos gyventojų senėjimas. Prognozuojama, kad 2030 metais 60 metų ir vyresni asmenys Lietuvoje sudarys 29 procentus, o 2060 metais – 37 procentus visų gyventojų.  Visuomenės senėjimas veikia sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo sistemas, reikalauja užtikrinti šių sistemų tvarumą visuomenėje, prisitaikant prie senėjančios visuomenės poreikių. Posėdžio metu pažymėta, kad Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos aktyvaus senėjimo politikos modelio kultūrinės nuostatos yra įtvirtintos Lietuvos teisės aktuose, strateginiuose ir programiniuose dokumentuose, tačiau nepakankamai realizuojamos nei koordinavimo, nei kompleksiškumo, nei masto, nei gyventojų dalyvavimo priimant sprendimus, atžvilgiu.