Previous Next

Dėl sveikatos srities strateginių dokumentų, tarptautinių organizacijų rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo

Tarybos organizuotame posėdyje dalyvavo ir pranešimą perskaitė Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos strateginės plėtros skyriaus vedėja R. Vaitkienė, buvo išklausyta informacija apie sveikatos priežiūros reformas įtakojančius veiksnius, tarptautinių organizacijų rekomendacijas Lietuvai, Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymus dėl struktūrinių sveikatos reformų, t.y. siūlymus dėl 1) šeimos gydytojų komandų pertvarkos, nuotolinių konsultacijų gydytojas – gydytojui įvedimo ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos pertvarkos, 2) ankstyvosios savižudybių atpažinimo sistemos sukūrimo, 3) slaugos paslaugų plėtros priemonių įvedimo, 3) infrastruktūros pertvarkos ir pritaikymo gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų sukūrimo, 4) priemonių, skirtų mažinti išlaidas vaistams įsigyti, 5) naujų sveikos gyvensenos ir prevencijos paskatų sukūrimo. Posėdžio metu buvo akcentuota, jog viena iš pagrindinių reformos ir sveikatos sistemos dalių yra pirminė sveikatos priežiūra, todėl jos stiprinimui turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.

Dėl visuomenės sveikatos paslaugų priartinimo prie gyventojų ir sinergijos tarp nacionalinio ir vietinio lygmens

Tarybos organizuoto posėdžio metu buvo išklausyta informacija, vyko diskusijos dėl visuomenės sveikatos paslaugų priartinimo prie gyventojų ir sinergijos tarp nacionalinio ir vietinio lygmens. Tarybos nariai, išklausė Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų pranešimus, diskusijas apie visuomenės sveikatos priežiūros aktualijas, įgyvendinimo patirtį savivaldybėse.

Gyvensenos medicinos raida ir perspektyvos Lietuvoje

Taryba organizavo išvažiuojamąjį posėdį Kauno miesto savivaldybėje. Posėdyje dalyvaujant Tarybos nariams, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, akademinės bendruomenės atstovams buvo diskutuojama apie gyvensenos medicinos raidą ir perspektyvas Lietuvoje. Taryba, išklausiusi Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Gyvensenos medicinos asociacijos atstovų pranešimus, diskusijas apie gyvensenos medicinos specialistų veiklos perspektyvas, praktinę patirtį, pažymėjo, jog didelis sergamumas bei mirtingumas nuo lėtinių ligų Lietuvoje bei nepalankios daugelio šių rodiklių pokyčių kryptys rodo taikomų prevencinių ir intervencinių programų mažą paveikumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.  

DĖL STAIGIOS MIRTIES PREVENCIJOS LIETUVOJE

Taryba organizavo išvažiuojamąjį posėdį VšĮ Kauno miesto greitosios pagalbos stotyje. Posėdžio metu, dalyvaujant Tarybos nariams, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos, akademinės bendruomenės atstovams, buvo diskutuojama apie greitosios medicinos pagalbos sistemą ir iššūkius Lietuvoje, staigios mirties prevenciją. Taryba, išklausiusi, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos valdybos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovų pranešimus, diskusijas, pažymėjo, jog pagrindiniai greitosios medicinos pagalbos sistemai kylantys iššūkiai yra GMP brigadų trūkumas (gyventojų skaičiaus mažėjimas, ASPĮ tinklo pertvarka, finansavimas), personalo problema (senstantys darbuotojai, GMP specialistų ruošimo nesklandumai), kvalifikacijos netolygumai, pasiruošimas ekstremalioms situacijoms ir masinėms nelaimėms, o pagrindinis staigios mirties prevencijos iššūkis – kaip padaryti visuomenę savo sąjungininku, nes kraujotakos užtikrinimas krūtinės paspaudimais ir kuo ankstyvesnė išorinė defibriliacija yra kritiniai veiksniai pacientų išgyvenamumui staigios mirties atveju (AHA, ERC Guidelines, 2015)

Tarybos narių susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku V. Pranckiečiu

Dėl tarpsektorinio bendradarbiavimo, skatinant sveiką gyvenseną

Taryba, organizavo išvažiuojamąjį posėdį Švietimo ir mokslo ministerijoje skirtą sveikos gyvensenos skatinimui. Posėdžio metu, dalyvaujant Tarybos nariams, švietimo ir mokslo viceministrui Gražvydui Kazakevičiui, ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atsakingiems darbuotojams, buvo išklausytas pranešimas apie sveikatos ugdymo aktualijas, susipažinta su keturiomis priemonių, skirtų ugdyti asmens gebėjimus sveikai gyventi grupėmis (sveika, saugi, užkertanti kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams mokyklos aplinka; sveikatos stiprinimui skirtos neformaliojo vaikų švietimo programos; ugdymo turinys; kūno kultūra ir sportas), Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimu, pasisakymai ir diskusijos, atkreiptas dėmesys, kad tarpžinybinis, tarpsektorinis bendradarbiavimas vyksta nepakankamai glaudžiai.