Previous Next

Slaugos paslaugų plėtra Lietuvoje

Nacionalinė sveikatos taryba, skirdama didelį dėmesį sveikatos politikos formavimui ir įgyvendinimui atliko apklausą, kuria buvo siekiama sužinoti nuomonę apie slaugos paslaugų teikimo problemas ir perspektyvas Lietuvoje. Apklausos pristatymą rasite ČIA.

Koronaviruso karštoji linija 1808

Dėl žalingų įpročių prevencinių programų įgyvendinimo efektyvumo

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2020 m. sausio 29 d., metu diskutavo apie žalingų įpročių prevencinių programų įgyvendinimą bei jų veiklos efektyvumą. Tarybos nariai, didelį dėmesį skirdami tarpinstituciniam bendradarbiavimui, išklausę Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų pranešimus bei diskusijas apie alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimą, institucijų įgyvendinamas prevencines programas ir priemones vaikams ir jaunimui.

Dėl sveiko senėjimo aktualijų ir problemų sprendimo Lietuvoje

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2019 m. lapkričio 27 d. metu, dalyvaujant Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovams, savivaldybių gydytojams, visuomenės sveikatos biurų, kitų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, svarstė sveiko senėjimo aktualijas. Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos prognozėmis, ir toliau numatomas spartus Lietuvos gyventojų senėjimas. Prognozuojama, kad 2030 metais 60 metų ir vyresni asmenys Lietuvoje sudarys 29 procentus, o 2060 metais – 37 procentus visų gyventojų.  Visuomenės senėjimas veikia sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo sistemas, reikalauja užtikrinti šių sistemų tvarumą visuomenėje, prisitaikant prie senėjančios visuomenės poreikių. Posėdžio metu pažymėta, kad Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos aktyvaus senėjimo politikos modelio kultūrinės nuostatos yra įtvirtintos Lietuvos teisės aktuose, strateginiuose ir programiniuose dokumentuose, tačiau nepakankamai realizuojamos nei koordinavimo, nei kompleksiškumo, nei masto, nei gyventojų dalyvavimo priimant sprendimus, atžvilgiu.

           

DĖL SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMO GALIMYBIŲ IR IŠŠŪKIŲ KAIMIŠKOSE VIETOVĖSE

Nacionalinė sveikatos taryba yra ne kartą atkreipusi dėmesį, kad nesant tinkamo kitų socialinių sektorių dalyvavimo sveikatos saugos reikaluose, sunku tikėtis žymesnio teigiamo sveikatos rodiklių poslinkio, Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Svarbus vaidmuo šioje srityje tenka bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, kurios stiprindamos sveikatą ir bendrą gerovę, gali daug  prisidėti siekiant sveikatos rodiklių gerėjimo.

Savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų vaidmuo formuojant sveikatos stiprinimo regionus

Nacionalinė sveikatos taryba ne kartą yra akcentavusi, kad savivaldybėse per mažai dėmesio skiriama savivaldybių bendruomenių sveikatos taryboms, kurios yra savarankiškos sveikatinimo veiklos koordinavimo institucijos prie savivaldybės tarybos. Atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamą principą ,,Sveikata visuose darnaus vystymosi tiksluose“, Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų strategijos tikslus ir uždavinius, savivaldybių bendruomenės sveikatos taryboms tenka svarbus vaidmuo mažinant sveikatos netolygumus, kuriant sveikatą stiprinančią aplinką, regionus, bendruomenes.