Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.188156