Korupcijos rizikos analizė

  • Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.188156

  • Nacionalinės sveikatos tarybos Pirmininkas priklauso asmenų kategorijai, dėl kurių yra pareiga ir dėl kurių yra teisė kreiptis į STT pagal KPĮ 9 str.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas