Nacionalinės sveikatos tarybos sudėtis

Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. XIII-433 „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos narių paskyrimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c55daaa2500811e78869ae36ddd5784f?jfwid=-11v10vtutx