Pirmininkas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. BIRŽELIO 8 D. NUTARIMO NR. XIII-433 „DĖL NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS NARIŲ PASKYRIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7ed3a605fb911e7a53b83ca0142260e?jfwid=7usauth13