Dėl tarpsektorinio bendradarbiavimo, skatinant sveiką gyvenseną

Taryba, organizavo išvažiuojamąjį posėdį Švietimo ir mokslo ministerijoje skirtą sveikos gyvensenos skatinimui. Posėdžio metu, dalyvaujant Tarybos nariams, švietimo ir mokslo viceministrui Gražvydui Kazakevičiui, ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atsakingiems darbuotojams, buvo išklausytas pranešimas apie sveikatos ugdymo aktualijas, susipažinta su keturiomis priemonių, skirtų ugdyti asmens gebėjimus sveikai gyventi grupėmis (sveika, saugi, užkertanti kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams mokyklos aplinka; sveikatos stiprinimui skirtos neformaliojo vaikų švietimo programos; ugdymo turinys; kūno kultūra ir sportas), Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimu, pasisakymai ir diskusijos, atkreiptas dėmesys, kad tarpžinybinis, tarpsektorinis bendradarbiavimas vyksta nepakankamai glaudžiai.